Subscribe:Posts Comments

You Are Here: Home » Makaleler » KUR’AN’DA “KAVM”, “MİLLET”,”DİN”KAVRAMLARI

Share in top social networks!

KUR’AN’DA “KAVM”, “MİLLET”,”DİN”KAVRAMLARI

Kur’an’da geçen bazı kelimelerin bu gün de Müslümanlar tarafından kullanılıyor olması, bunların herhalde doğru kullanıldğı manasına gelmiyor. Lisan (ve dolayısıyla düşünce ve inançlar) kendi haline bırakıldığında bozulmaya uğrar. Bu bozulma, günümüzde örneklerini çok gördüğümüz şekilde başka lisanların bilinçli faaliyetlerinin etkisiyle olabileceği gibi, bizzat lisanın kullanıcılarının dikkatsizliği ve kayıtsızlığı yoluyla da olabilir. Bu tür bozulmalar, bozuk lisanların etkisiyle olabileceği gibi, lisanı kullananların davranış bozukluklarının etkisiyle de olabilir. İnsanlar, bozuk davranışlarını kendi kendilerine ve başkalarına kabul ettirebilmek için lisanlarındaki kelimeleri değiştirirler veya lisanlarından tamamen silerler. Kavramları ne kadar zengin ve tutarlı da olsa kullanılmayan bir lisan yaşamıyor demektir. Gerçeklik ancak yaşayan ve yaşatılan bir lisan içinde anlaşılır ve ifade edilebilir. İfade gücü yüksek ve yaşayan bir lisan, zayıf lisanları etkisiz hale getirir.

KAVM KELİMESİNİN KAVRAM ŞEMALARI
— kafiriyn (inkarcı, kafir)
— zalimiyn (zalim)
— fasikıyn (fasık)
— daalliyn (sapıtmış olan)
— mücrimiyn (suç işleyen)
— ‘aamiyn (ama, kör, görmeyen)
— müsrifuun (israf eden)
— haasiruun (zararda olan)
— techeluun (cahillik eden)
— kezzebu bi ayatina (ayetlerimizi yalan sayan)
— enfüsehum keanu yazlimuun (kendi nefslerine zulm eden)
— hainiyn (ihanet eden)
kavm — — la ya’kıluun (akletmez)
— la yefkahuun (etrafındaki olayların farkında olmayan)
— la ya’lemuun (bilmeyen)
— la yu’minuun (iman etmeyen)
— la yekaduune (laf anlamaz)
— yerfakuun (korkak)
— meshuruun (büyülenmiş)
— münkeruun (tanınmamış)
— sev’in (kötü)
— ‘aaduun (haddi aşan)
— müfsidiyn (fesatçı)
— hasimuun (kavgacı)
— taağıyn, taağuun (azgın)
— cebbar (zorba)
— ‘aaliyn (üstünlük taslayan)
— buuren (helakı haketmiş)
— lüdden (inatçı)
— gudiballahu (Allah’ın gazab ettiği)
— ser’a (yere serilmiş)

— yustad’afuun (hakir görülen)
— aahariyn (sonraki)
kavm — — tüftenuun (imtihan edilen)
— gayran (başka)
— uliy be’sin şediyd (güçlü mukavemet sahibi)

— yeşküruun (şükr eden)
— salihiyn (salih)
— yuukınuun (yakın sahibi)
— ya’kıluun (akleden)
— ya’lemuun (bilen)
— yesme’uun (işiten, dinleyen)
kavm — — yetefekkerun (düşünen)
— mü’miniyn (iman eden)
— yettekuun (takva sahibi)
— ‘aabidiyn (ibadet eden)
— yefkahuun (etrafındaki olayların farkında olan)
— yezzekkeruun (hatırlayıp ibret alan)

MİLLET KELİMESİNİN KAVRAM ŞEMALARI
İbrahim’in ——–
İshak’ın ——–
Ya’kub’un ——–
yahudilerin ——–
hristiyanların ——–
bir kavmin ————–> milleti
atalarımın ——–
sonraki(lerin) ——–
bizim ——–
sizin ——–
onların ——–
birisinin ——–

— tabi olmak (tebi’a)
— yöneltilmek (hedaani)
— terketmek (terektü)
milletine —– işitmek, haberi olmak (semi’na)
— geri dönmek (te’udduun)
— kurtulmak (neccana)
— dönmemek

Sen onların milletlerine uymadıkça yahudiler de hristiyanlar da senden razı olmazlar (= ve len terda anke’l yehudu ve le’n nasara hatta tettebi’a milletehüm); de ki: “Asıl doğru yol Allah’ın yoludur”; sana gelen ilimden sonra onların hevalarına uyarsan, andolsun ki Allah’tan sana ne bir dost, ne de bir yardımcı olur. (2/120)

DİN KELİMESİNİN ANLAM ÇERÇEVELERİ

…hak dini din edinmeyenler … 9/29
Allah indinde din İslam’dır 3/19
Allah elçisini hak din ile gönderdi 42/28
Din Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaş 2/193, 8/39
Din gününün sahibi 1/3
Ya’kub: “Oğullarım, Allah size dini seçti …” 2/132
Dinde zorlama yoktur 2/256
3/19
Onlar Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar? 3/83

(ed din) 4/46
8/72
10/22
12/40
15/35
24/2
29/65
33/5
38/78
39/3
48/28
51/12
56/56
61/9
61/9

(dinen) 6/161
(dinüküm) 2/217
5/77
7/12
(dinihi) 2/217
(dinühüm) 6/137
6/159
30/32
(dini) 10/104
39/14
(le mediynun) 37/53
(mediynin) 56/86

Dini Allah’a has kılmak (muhlisine lehu’d din) 4/146, 7/29, 10/23, 29/65, 31/32,
39/2, 39/11, 39/14, 40/14, 40/65,
98/5
Dinde kardeşlerinizdir 9/11, 33/5
Hak dini (=dinül hakk) 9/33, 9/36, 61/9
Dini iyice öğrenmeleri için
(li yetefekkahune fi’d din) 9/122
Dosdoğru din (dinül kayyim) 12/40
Kıralın dini 12/76
Din günü 1/3, 15/33, 26/82, 37/20, 38/79,
51/12, 56/6, 70/26, 74/46, 82/9,
82/15, 82/17, 82/18, 83/11
O dini yalanlayanı gördün mü? 107/1
O dini yalanlıyorsunuz (= yükezzibu bid din) 82/9
Din yalnız O’nundur 16/52
Sizi seçti ve dinde size zorluk yüklemedi 22/78
dinlerini eğlenceye alanlar 6/70, 7/51
dinlerini bozmak / karıştırmak 6/138
dinlerinde tefrikaya düşüp şia olanlar 6/160, 30/32
[Münafıklar]: “Dinleri onları aldattı” dediler” 8/49
O gün Allah onların gerçek dinlerini yerine getirir
(yevmeizin yüveffihümullahu dinehümül hakk) 24/25
Allah … onların dinlerini sağlamlaştıracak
(ve le yümekkinenne lehüm dinehüm) 24/55
De ki, benim dinimden şüphede iseniz (şekk) … 10/105
Yüzünü hanif olarak o dine çevir … 30/30
işte dosdoğru din odur (dinül kayyim) 30/30
Yüzünü o dosdoğru dine çevir (akim vecheke
lid dinül kayyim) 30/43
Dinden Nuh’a, İbrahim’e, İsa’ya ve Musa’ya
vasiyet ettiğimiz size meşru yaptı (şere’a),
dini doğru tutun (akımüddin). 42/13
Allah’ın izin vermediğini dinde meşru saymak
(= şerau lehüm) ortakları mı var? 42/21

Muhakkak ki o din vaki olacaktır (= inneddine
le vaakı’un) 51/6
Din hususunda sizinle savaşmayanlar 60/8, 60/9
Dini yalan sayan 95/7, 97/1
Sizin dininiz size, dinim bana 109/6
Allah’ın dinine girerler (= yedhulune fi dinillahi) 110/2
Kim İslam’dan başka bir din ararsa, bilsin ki o
ondan kabul edilmeyecek, ve o [ahirette]
kaybedenlerden olacaktır 3/85
Yüzünü Allah’a çeviren, iyilik eden ve İbrahim’in
milletine tabi olandan dince daha iyi kim var? 4/125
Bugün size dininizi olgunlaştırdım (= ekmeltü),
sizin üzerinizdeki nimetimi tamamladım
(= ememtü) ve size din olarak İslam’ı seçtim 5/3
“Sizin dininize tabi olandan (= tebi’a dineküm)
başkasına güvenmeyin,” dediler. 3/73
Ehli Kitap, dininizde taşkınlık etmeyin (= la tağlu
dineküm) ve Allah hakkında gerçek olmayan
şeyleri söylemeyin 4/171
Dininizi eğlenceye alanlar 5/57
Dininize dil uzatırlarsa (= ta’anan diniküm)
o küfür önderleriyle savaşın 9/12
“Musa sizin dininizi değiştirecek (= yübeddile)” 40/26
Dininizi Allah’a mı öğretiyorsunuz? 49/16
[Allah’ın] dininden dönerseniz (= yertedde)
yerinize başka bir kavim getirir. 5/54
Uydurdukları şeyler onları dinlerinde yanıltmıştır
(= garra) 3/24

Din: yasa / temel hükümler

Millet :kültür, yerleşmiş gelenek (ibadet şekilleri, davranış şekilleri)

Kavm: ulus / topluluk

Ümmet: önderler / canlı türleri (kuşlar, davarlar)

Doç. Dr. Şakir KOCABAŞ


 

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Share in top social networks!

2 Comments

  1. [...] MİLLET ve DİN etrafında kavramsal bozulmalar için merhum Doç Dr. Şakir Kocabaş hocanın Kuran’da Kavm, Millet ve Din Kavramları yazısına [...]

  2. [...] kaldırılmış ve yerine Kuran’daki MİLLET kelimesi virüslenerek ikame ettirilmiştir. Kuran’da Din, Kavm ve Millet kavramları yazısına ayrıntı için [...]

Leave a Reply

*

Muhtevasını değiştirmemek şartıyla yazılardan istifade edebilirsiniz.
© 2017 Prof. DR. B. Gültekin ÇETİNER · Subscribe:PostsComments · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress

Faiz Lobisi